Kíváncsi mi történik az Illatos úton? Íratkozzon fel hírlevelünkre!

Működési rend

A FÖRI Önkormányzati Állatvédelmi Őrszolgálat a jogszabályokban, illetőleg a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság SZMSZ-ében meghatározott szakirányú feladatait az alábbiak szerint látja el.
 

 • A befogást kiképzett, gépkocsinként 2 fős személyzet végzi.
 • A lakossági bejelentések alapján történő befogásokat, a bejelentést követő 24 órán belül kíséreljük meg, és ehhez együttműködésre kérjük fel a bejelentőt.
 • A befogott kóbor állat – amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül.
 • Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ennek érdekében megkíséreljük az állat tulajdonosának megállapítását (pl. Pet Vet Data).
 • Sikertelen befogás estén az adott területet fokozott ellenőrzés alatt tartjuk, szükség szerint a területre visszatérünk. Amennyiben ingatlanról kijáró ebek által okozott problémáról van szó, intézkedni kell arról, hogy az ebtartási rendelet megszegőivel szemben az illetékes kerületi polgármesteri hivatal saját hatáskörében járjon el.
 • Közintézmények (pl. iskola, óvoda, bölcsőde), közforgalmú utak, terek környékén előforduló agresszív kóbor állatok befogását haladéktalanul megkíséreljük, és a kísérletet mindaddig folytatjuk, amíg az eredményre nem vezet.
 • A FÖRI ÁÖSZ osztályvezetője a közérdekű bejelentések figyelembe vételével a fővárosi területén, különösen a peremkerületek belterületi minősítésű részén - a kóbor ebek által leginkább veszélyeztetett területeken – eb-befogó akciókat szervezhet.
 • A kóbor állatok befogást az állatok kíméletével, az állatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük.
 • Üzemi területeken (pl. Budapesti Közlekedési Vállalat, Magyar Államvasutak, kórházak, stb.) a kóbor állatok befogását akkor tudjuk megkísérelni, ha az adott terület tulajdonosa (használója) azt írásban kéri, és egyben kötelezettséget vállal a munkavégzés feltételeinek biztosítására.
 • A befogott kóbor húsevő emlősállatokat legalább 15 napig kell a Telepen tartani, elhelyezésüket, ellátásukat és őrzésüket a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló Korm. rendeletben meghatározott módon biztosítjuk. 
 • A befogott állatokról nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza a befogás helyét, idejét, az állat leírását, az elhelyezésül szolgáló kennel számát, egyéb az ebbel kapcsolatos adatokat.
 • A ki nem váltott állatokkal a Telep a vonatkozó előírások betartásával szabadon rendelkezik. Ez azonban nem jelentheti az életük egészségügyi indok nélküli kioltását. A ki nem váltott állatokat a Telep a hatályos jogszabályi előírások szerint értékesítheti. Az értékesítést megelőzően az állategészségügyi előírásokat (védőoltás, féregtelenítés, mikrochippal történő megjelölés) elvégezzük. 
 • Az állategészségügyi hatóság által jogerősen elkobzott ebeket, a hatósági határozat szerint a Telep átveszi. Az elkobzott eb volt tulajdonosának nem adható vissza.
 • Az állatok új gazdához juttatásának alapelve, hogy az állatok megfelelő körülmények közé, felelős gazdához kerüljenek. Ennek érdekében a felelős állattartással kapcsolatos tesztet kell kitöltenie a jelentkezőknek. Abban az esetben, ha egy örökbe fogadható állatra több jelentkező van, a legjobb teszteredményt elérő kapja meg a jogot az örökbefogadásra. Azonos legjobb eredmények esetén sorsolással döntünk arról, ki fogadhatja örökbe az állatot.

 
Állatok leadása a telepen:
 

 • A telepen budapesti állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek adhatják le a továbbtartani nem kívánt kutyájukat illetve macskájukat. A továbbtartani nem kívánt állat leadása szolgáltatás, nem jogszabályi kötelezettség. A telep csak abban az esetben tudja vállalni az állatok átvételét, ha ez nem veszélyezteti a jogszabályi kötelezettségének ellátását, azaz elegendő számú szabad férőhellyel rendelkezik. Ezért kérjük, minden esetben előzetesen érdeklődjön a +36-1-347-08-30 telefonszámon, hogy a telepen adható-e le állat!
 • A leadott ebekről nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza a leadás helyét, idejét, az állat leírását, a kennel számát egyéb, az állattal kapcsolatos adatokat.
 • A Telep szolgáltatásainak díjtételeit a Felügyelet igazgatójának javaslatára az SZMSZ módosításaként a Közgyűlés évente – a tárgyévet megelőző év december 31-ig – határozza meg. A díjtételeket a függelék tartalmazza.
 • A Telep 19:00-07:00 óra között ügyeleti szolgálatát – amely kizárólag ez időszakban bejelentett veszélyes kóbor ebek befogására terjed ki – a Felügyelettel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó – a vállalkozási szerződésben meghatározott feltételekkel – látja el.